Disclaimer

Op deze pagina duiden we u graag enkele voorwaarden en aandachtspunten aangaande het gebruik van deze website. De Nederlandstalige tekst van deze disclaimer primeert op vertalingen in andere talen. 

Update: 21 mei 2018

Deze website wordt beheerd door World of Travel bvba met maatschappelijke zetel te Rijselsestraat 40/15; 8500 Kortrijk. Wanneer u de website bezoekt, wordt u geacht van de hieronder uitgeschreven voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Onderstaande bepalingen zijn van toepassing op de website, alsook voor alle andere internet- en netwerkinitiatieven van World of Travel bvba. World of Travel bvba behoudt zich het recht voor onderstaande bepalingen te allen tijde te wijzigen, zonder enige voorafgaande of uitdrukkelijke kennisgeving aan de bezoeker. Het wordt de bezoeker geadviseerd de voorwaarden regelmatig te raadplegen. Indien één van onderstaande bepalingen niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, brengt dit in geen geval de toepasbaarheid of geldigheid van de andere bepalingen in het gedrang.

Doel van de website 

Deze website beoogt de bezoeker ervan op een eenvoudig toegankelijke en snelle wijze te informeren over de activiteiten en de werking van World of Travel bvba. 

World of Travel bvba tracht de bezoeker van de website informatie te bieden die begrijpelijk, actueel, juist en nauwkeurig is, doch garandeert niet dat de ter beschikking gestelde info te allen tijde begrijpelijk, adequaat, juist, vrij van tikfouten, relevant, volledig of bijgewerkt is, noch dat de website alomvattend is. Indien de website informatie bevat die gebrekkig of onvolledig is, zal World of Travel bvba alle mogelijke inspanningen leveren om de tekortkoming te verhelpen. Indien de bezoeker onjuistheden vaststelt, kan hij contact opnemen met de beheerder van de website via ‘het contactformulier’. 

Evenmin verzekert World of Travel bvba de ononderbroken toegankelijkheid van de website en de afwezigheid van technische storingen. World of Travel bvba levert alle inspanningen om problemen van technische aard te voorkomen. 

De informatie die de bezoeker op de website kan raadplegen is van algemene aard. De inhoud van de website is dus geenszins te beschouwen als een persoonlijk of professioneel advies, noch als een offerte om producten of diensten aan te kopen. Wenst de bezoeker gepersonaliseerde informatie te verkrijgen, dient hij World of Travel bvba te contacteren. Dit kan via het contactformulier

De website kan te allen tijde door World of Travel bvba aangevuld, gewijzigd of verwijderd worden, zonder voorafgaande aankondiging of zonder de bezoeker hiervan in kennis te stellen. De bezoeker van de website wordt geacht te weten dat de website aan verandering onderhevig is. Verplichtingen van de bezoeker 

Uit het gebruik van de website volgt dat de bezoeker wordt geacht zich ertoe te verbinden de website niet te gebruiken voor illegale activiteiten, voor het verspreiden van virussen, voor het toebrengen van schade aan de website of aan andere bezoekers van de website, of voor het versturen van ongevraagde berichten, en de toegankelijkheid van de website niet te verhinderen of te verstoren. 

Voor zover de website wetgevende teksten ter beschikking stelt, mogen deze niet beschouwd worden als een authentieke overname van de officieel aangenomen teksten. Enkel de tekst die werd bekendgemaakt via de officiële publicatiekanalen (voor België: Het Belgisch Staatsblad) is authentiek. 

De website bevat hyperlinks die verwijzen naar websites van derde partijen. World of Travel bvba heeft geen controle over de inhoud van deze websites, die zowel technisch als inhoudelijk integraal door derden worden beheerd. Om die reden impliceert de verwijzing naar andere websites geen instemming met de inhoud ervan. World of Travel bvba wijst iedere aansprakelijkheid af aangaande de inhoud en beschikbaarheid van de websites van derde partijen, indien de bezoeker schade oploopt uit de raadpleging ervan. 

Indien de bezoeker op zijn eigen website een hyperlink wil creëren naar de website van World of Travel bvba, wordt de bezoeker gevraagd tevoren contact op te nemen met de webmaster via info@worldoftravel.be. World of Travel bvba laat u via deze contactpersoon weten of toelating wordt verleend tot het creëren van een hyperlink. 

Indien de bezoeker bepaalde berichten als aanstootgevend ervaart, wordt hij uitgenodigd World of Travel bvba hiervan in kennis te stellen via info@worldoftravel.be.Intellectuele eigendomsrechten 

De bezoeker heeft het recht de website te raadplegen en de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of af te drukken. Het kopiëren, de reproductie, verspreiding, verkoop, vertaling en bewerking van voor commercieel gebruik, zelfs met bronvermelding, is niet toegestaan, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van World of Travel bvba. 

De reproductie of het gebruik van multimedia (geluid, beeld, software, en soortgelijke) is onderworpen aan een voorafgaande toelating van World of Travel bvba. De bezoeker die dergelijke toelating wenst te verkrijgen, kan contact opnemen met info@worldoftravel.be

Bij het kopiëren, de reproductie, de verspreiding, de verkoop, de vertaling en de bewerking van de inhoud van de website, behoudt World of Travel bvba alle intellectuele eigendomsrechten. De website, met inbegrip van alle teksten, illustraties, logo’s, lay-out, data, software en andere bestanddelen, is auteursrechtelijk beschermd. Indien de bezoeker de intellectuele rechten van World of Travel bvba miskent of de voorwaarden van deze bepaling niet naleeft, is hij gehouden World of Travel bvba een vergoeding te betalen. In voorkomend geval is de bezoeker tevens gehouden World of Travel bvba te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering aan World of Travel bvba gericht, die het gevolg is van de door de bezoeker begane inbreuk. Bescherming van persoonsgegevens 

Als persoonsgegeven wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

World of Travel bvba eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker. In de mate dat de persoonlijke informatie van de bezoeker door World of Travel bvba wordt verzameld, geschiedt de verwerking van deze gegevens conform de vigerende wetgeving, zijnde de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, alsook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht inzake het “recht van de elektronische economie”. 

World of Travel bvba garandeert de bezoeker dat zijn persoonsgegevens worden ingezameld enkel voor volgende doeleinden: 

  • Het aanbieden van online dienstverlening overeenkomstig de verwachtingen van de bezoeker. 
  • De bezoeker de door hem gevraagde informatie te verstrekken. 

World of Travel bvba garandeert de bezoeker dat zijn persoonsgegevens slechts voor de beoogde doeleinden worden verwerkt, in geen geval meegedeeld worden aan derden en niet worden aangewend voor direct marketing. World of Travel bvba voorziet een gepaste beveiliging van de ingezamelde persoonsgegevens, zodat enige vorm van misbruik van deze gegevens wordt voorkomen.

De bezoeker kan World of Travel bvba inzage in zijn persoonsgegevens vragen en de juistheid ervan verifiëren. De bezoeker heeft het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van zijn persoonsgegevens, het recht om verwijdering van zijn gegevens te vragen, het recht om World of Travel bvba te vragen zijn gegevens over te dragen aan een derde en het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van zijn gegevens. Wenst de bezoeker zijn rechten uit te oefenen, kan hij hiervoor terecht bij info@worldoftravel.be. 

World of Travel bvba heeft het recht om de gegevens van de bezoekers die de Belgische of internationale wetgeving miskennen over te maken aan de bevoegde Belgische autoriteiten. 

De bezoeker wordt voor verdere informatie aangaande het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens verwezen naar het privacybeleid van World of Travel bvba.Vertrouwelijkheid 

Wanneer de bezoeker uit eigen beweging informatie, bijvoorbeeld reacties en commentaren of beeldmateriaal, aan World of Travel bvba verstrekt, wordt deze informatie niet als vertrouwelijk beschouwd. World of Travel bvba kan deze informatie aanwenden voor eender welk doeleinde, met dien verstande dat de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten, alsook Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG te allen tijde worden gerespecteerdCookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die via de internetbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van de computer. Bij een volgend bezoek van de eerder bezochte website, worden de informatiebestanden teruggestuurd naar de beheerder van die website, opdat de bezoeker op een eenvoudige en snelle wijze toegang verkrijgt tot de website.

Voor meer informatie inzake het cookie-beleid van World of Travel bvba wordt verwezen naar de cookiepolicyGoogle Analytics 

De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de bezoeker) wordt overgebracht naar en door Google Inc. opgeslagen. Google Inc. gebruikt de verkregen informatie om bij te houden hoe de bezoekers de website gebruiken, om rapporten over de activiteit van de website op te stellen voor de beheerder ervan. Google Inc. mag de informatie slechts aan derden verschaffen, indien Google Inc. daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover de derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. De bezoeker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn internetbrowser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. De bezoeker zal dat geval vermoedelijk niet langer alle mogelijkheden van de website kunnen benutten. 

De bezoeker van de website wordt geacht toestemming te geven voor het verwerken van de informatie door Google Inc. op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven. Exoneratie 

World of Travel bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook (met inbegrip, doch niet beperkt tot het verlies van winst, besparingen, professionele opportuniteiten, of gegevens, en bedrijfsschade) die veroorzaakt wordt door de inhoud van de website, door het ontbreken van bijzondere informatie op de website, door de onbeschikbaarheid of technische storing van de website, door virussen, hacking en andere computermisdrijven, door de inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen of door het gebruik dat van de website wordt gemaakt. 

World of Travel bvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de keuzes en daarmee samenhangende gevolgen die de bezoeker maakt op basis van de informatie die hij op de website vindt. 

Dit geldt evenzeer wanneer de programma’s of andere gegevens op het computersysteem van de bezoeker beschadiging oplopen of de bezoeker andere verliezen lijdt ten gevolge van het gebruik van de website. World of Travel bvba zet zich naar best vermogen in om de website te beschermen tegen virussen, hacking en andere informaticamisdrijven, maar kan de totale afwezigheid daarvan niet garanderen. 

Het raadplegen van de website gebeurt derhalve op eigen risico. Toepasselijk recht en forumkeuze 

Alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik en de raadpleging van de website worden beheerst door het Belgisch recht. 

De bezoeker wordt geacht te aanvaarden dat elk geschil eerst zal worden voorgelegd aan World of Travel bvba, die alles in het werk zal stellen om de onenigheid op te lossen binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn kan niet meer dan 4 weken bedragen. 

De bezoeker wordt geacht ermee in te stemmen dat alle geschillen die niet in der minne geregeld kunnen worden, uitsluitend voor de rechtbanken en hoven van het arrondissement Kortrijk worden gebracht.